Art Revisited logo
Home Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Art Revisited. Door een bestelling bij Art Revisited te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
 
Alle aanbiedingen van Art Revisited zijn vrijblijvend. Art Revisited heeft het recht om prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt pas tot stand als Art Revisited uw bestelling heeft geaccepteerd. Art Revisited heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen (10) werkdagen bericht van.
 
De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Bestellingen dienen vooruit betaald te worden zoals is aangegeven in de webwinkel en in de bevestigingsemail.
 
Twee (2) tot zes (6) werkdagen na ontvangst van de betaling ontvangt u doorgaans uw bestelling op het opgegeven verzendadres of kunt u de bestelling afhalen bij de aangegeven Giclée dealer tenzij door Art Revisited anders wordt aangegeven, u ontvangt hier tijdig bericht van. Tot het moment van verzending heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Levering vindt plaats op het moment dat de producten op het opgegeven verzendadres worden aangeboden of wordt afgehaald bij de aangegeven Giclée dealer.
 
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Art Revisited geleverde producten rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
 
Controleer de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Art Revisited te melden. Als is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Art Revisited de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
 
Als u een product om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Art Revisited te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het product geheel onbeschadigd en nog bruikbaar is. Het goederen bedrag wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen door Art Revisited terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
 
Art Revisited is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Art Revisited, dan wel tussen Art Revisited en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Art Revisited. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Art Revisited deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
 
Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Art Revisited in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Art Revisited vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. Art Revisited mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Onverminderd de overige aan Art Revisited toekomende rechten, heeft Art Revisited in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
 
Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Alle genoemde termijnen kunnen eventueel verlengd worden met een vakantieperiode. Deze vakantieperiodes worden op de website vermeld.
 
 
Art Revisited
De Holm 34
9356 VB Tolbert
Tel. +31 (0)594 643 020
Fax. +31 (0)594 643 298
KvK-nummer 02071497           
Btw-nummer NL809316080B01
 

Aanmelden nieuwsbrief